حقا که غمت …

غمگینحقا که غـــمـــت از تـــو وفادارتر است

Instagram : @shirokhat