مرا کاش نباشد

to-bash

ای کاش تو باشی
و مرا کاش نباشد Rose