مسیر خوشبختی

khosh

خوشبختی
یک مسیر است،
نه یک مکان یا یک مقصد . . .