غرور زیر پا

آدما دو جور زندگی میکنن :
یا غرورشونو زیر پاشون میذارن
و با انسانها زندگی میکنن
یا انسانها رو زیر پاشون میذارن
و با غرورشون زندگی میکنن . . !

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف