ورود به کانال تلگرام شیروخط

آثار سعدی

فایده بینایی

دیده را
فایده آن است
که دلبر بیند
ور نبیند
چه بود
فایده بینایی را In Love
سعدى

ای ساربان آهسته ران

sareban