سرم را به باد

bebad

من
دلم را
به تو دادم Heart
سرم را
به باد Sweat