ورود به کانال تلگرام شیروخط

استاتوس درد

دردم فزون باد

darman

عکس نوشته درد دار

درد دار

خیالـی نیست ، دیگر دردهایم را نمی گویـم

به روی دردهای کهنه ام تشدیــد بگذارید . . .

” امید صباغ نو “