ورود به کانال تلگرام شیروخط

استاتوس شاخ

احساس همدردی با من

درون مـرا هیـچ کـس
نمـی توانـد ببینـد
حتـی نزدیـک تریـن کسـانِ مـن !
تـازه چـه مـی تـوانند بـکنند ؟!
در نهـایت احسـاس همـدردی …
محمود دولت آبـادی

طرف گاو بود

tik1

سکوت علامت رضا نیست

t1

میام سر خاکت

t2