تغییر زیبا

d2

پاییز
فصــلی ست که می آموزد
تغییر می تواند زیبــا باشد . . .