ورود به کانال تلگرام شیروخط

اشعار سعدی

خیال جانان

جانان

غیر از خیال جانان
در جانُ سر نباشد …
سعدی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

فایده بینایی

دیده را
فایده آن است
که دلبر بیند
ور نبیند
چه بود
فایده بینایی را In Love
سعدى

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

ای ساربان آهسته ران

sareban

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط