ورود به کانال تلگرام شیروخط

اشعار سعدی

فایده بینایی

دیده را
فایده آن است
که دلبر بیند
ور نبیند
چه بود
فایده بینایی را In Love
سعدى

ای ساربان آهسته ران

sareban