اگر عاشق نبودی

n2

اگر عاشق نبوده ای
تمام زندگیــت را باختــه ای …