زیباترین کلیشه

2nafar

دونفر در عشق
این زیباترین کلیشه جهان است…
صابر ابر