برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


تجربه

واقعی نیست

ما اسیر قصه‌های ذهنِ خویشیم
آنچه زندگی ما را به تنگنا می‌افکند، واقعی نیست
بلکه از جنسِ قصه‌ است؛ قصه‌ای ذهنی
رهایی از قصه‌های ذهن،
تجربه‌ی قدرتِ بی‌منتهای درون،
و تجربه بی کرانگیست . . .

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

دانشکده تجربه

tarighi

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • متوسط 
  • ضعیف 
  • عالی 


بستن