ورود به کانال تلگرام شیروخط

تصاویر دونفره عاشقانه

قوانین مردانه

تمام قوانین مردانه
در من نقض شده اند !
از وقتی که
به «تو» دل سپرده ام . . .

یک کافه و یک عکس

kafee

همه ے ما یک خیابان داریم
یک کافه و یک عکس که
دونفره هایمان را با چشمِ خود دیده بود
همیشه آن خیابان
آن کافه ‌و آن عکس را داریم اما
آن یک نفر را
بگذریم
چاے از دهن افتاد . . .

زیباترین کلیشه

2nafar

دونفر در عشق
این زیباترین کلیشه جهان است…
صابر ابر