برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


تکست جدایی

غزل رفتن

عشق یعنی غزلِ رفتنش آغاز کنی
به تهِ مصرعِ اول نرسی …
برگردد !
عرفان پاکزاد

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

لحظات جدایی

esh3

لحظاتی هست که زندگی آدم هایی را از هم جدا میکند Big Frown
فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم اند . . .
پائولو کوئلیو

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

ای ساربان آهسته ران

sareban

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن