تکست گرافی تنهایی

چقدر تنها برم دریا

daryach

دو برابر شدن تنهایی

tan2