ورود به کانال تلگرام شیروخط

تک بیتی غمگین

در دلم آشوب است

ashoob

نگفته ایم و ندانی که چیست در دل ما
کفایت است بدانی که بی تو آشوب است . . .

دلشوره دارم

delshure

تک بیتی قشنگ غمناک

abram