چروک نشین

bezur

خودتون و به زور
تو دل کسی جا نکنین
تا چروک نشین !