ورود به کانال تلگرام شیروخط


جملات عاشقانه

باهم پیر بشید

pir

با هم پیر بشید
نه به دست هم Yes

اگر عاشق نبودی

n2

اگر عاشق نبوده ای
تمام زندگیــت را باختــه ای …

دلم دقیقاً واسه تو تنگ شده

del2

دلم دقیقاً واسه تو تنگ شده،
دلم عمیقاً واسه تو تنگ شده،
عشق شاید بازم یه کارى کنه،
عشق باید بازم یه کارى کنه . . .

به من مشکوکند

10lmزن های همسایه به من مشکوکند
می گویند این زن
هرروز زیباتر می شود
نمی دانند هرروز
بیشتر به تو
فکر می کنم …
زهرا طراوتی