ورود به کانال تلگرام شیروخط


جملکس دوستت دارم

گرم دوست دارمت

khial

عکس نوشته دوستت دارم

عاشقانه

دوست داشتـــن را نمــی نویسنــد ، ثابــت میکننـــد . . .