ورود به کانال تلگرام شیروخط

جملکس نیش دار

طرف گاو بود

tik1

میام سر خاکت

t2