ورود به کانال تلگرام شیروخط

دل نوشته خاطرات

بیشتر می خواهمت

sh13

در این پاییز
باران
سرمـا
و مرور خاطرات
هزاران بار بیشتر می خواهمت

بوی خاطرات

khb