بدون تو

harf

بدون تو “لبم”
فقط به درد حرف می خورد
احسان پرسا