عکس نوشته خدایی

لبخند خدا

labkhand

قدمهای گمشده

elahi

ایمانم را قوی کن

iman