ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس نوشته شاخ بازی

طرف گاو بود

tik1

میام سر خاکت

t2