ورود به کانال تلگرام شیروخط

عکس نوشته کوبنده

طرف گاو بود

tik1

سکوت علامت رضا نیست

t1

میام سر خاکت

t2