برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


فراق

تو چه دانی

فراق

تو چه دانی
که چها کرد فراقت با من ؟
عراقى

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

پرپر کردم

پرپر کردم

هنوز درد گلبرگ هایی که
در انتظارت پر پر کردم را حس می کنم !
غم فراق که ؛ جای خود دارد …
پوریا نبی پور

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • متوسط 
  • ضعیف 

دوریت میشه عادتم

doori

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • ضعیف 
  • متوسط 
  • عالی 


بستن