ای خورشید

gh2آه … ای خورشید
سایه ام را از چه از من دور می سازی؟
فروغ فرخزاد