باهم پیر بشید

pir

با هم پیر بشید
نه به دست هم Yes