ورود به کانال تلگرام شیروخط

متن تعهد

عشق بچه بازی نیست

gh3

تا ته دنیا کنارتم

esh4

عاشق که باشی
رفتن نمیدانی
میمانی …
سر حرفت میمانی
که گفته بودی
تا ته دنیا کنارش میمانی Rose