ورود به کانال تلگرام شیروخط

متن تنها شدن

چقدر تنها برم دریا

daryach

دو برابر شدن تنهایی

tan2

من تنهاترین ضمیر دنیاست

oou

باور کنید “من” تنهاترین ضمیر دنیاست !
و “او” خوشبخت ترین ضمیر دنیا
چون “تو” را دارد . . .