ورود به کانال تلگرام شیروخط

مولانا گرافی

کنج دلت

عشق صیدیست که تیرت به خطا هم برود،
لذتش کنج دلت تا به ابد خواهد ماند Heart
مولانا

عشق با قلب و روح

7l