ورود به کانال تلگرام شیروخط

پرواز

فضای پرواز

nini2

گفتی دوستت دارم و من
به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پــرواز کافی نبود !

غمگین منم

gh1