ورود به کانال تلگرام شیروخط

پست زیبا

من خودم بودم

6l

ای خورشید

gh2آه … ای خورشید
سایه ام را از چه از من دور می سازی؟
فروغ فرخزاد

گوشواره هایت

mahh

“ماه” گُل سرت
“خورشید” سینه ریزت
دو “ستاره” گوشواره هایت …
عاشقم و از جیب خلیفه می بخشم!
رضا یاراحمدی

بدون تو

harf

بدون تو “لبم”
فقط به درد حرف می خورد
احسان پرسا