پست های کنایه ای

کیا پشتم بودن

doshman

کار دنیا رو باش

donya

گذر زمان

zaman