رد تنهایی

cheshm2

هرچه صورتم راشستم
باز رد تنهایی در آیینه بود !