ورود به کانال تلگرام شیروخط

post ghamgin

انجماد قلب ها

enjemad

انجماد قلب ها را از خشکسالی چشم ها میتوان فهمید
چشمی که گریستن نمیتواند
زیستن نمی داند . . .

من خودم بودم

6l