ورود به کانال تلگرام شیروخط

sms jodayi

لحظات جدایی

esh3

لحظاتی هست که زندگی آدم هایی را از هم جدا میکند Big Frown
فقط برای اینکه هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم اند . . .
پائولو کوئلیو

ای ساربان آهسته ران

sareban