کنارم نشستی

zan2

کنارم نشستی و
یه دیوار چین فاصله است بینمون Frown