برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


status ghashang

زلزله ی عشق

zelzele

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

زمین بیهوده گرد نیست

enteha

از انتهای خیالت تا هر کجا که بروی به هم می رسیم !
زمین بیهوده گرد نیست . . .

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 

به من مشکوکند

10lmزن های همسایه به من مشکوکند
می گویند این زن
هرروز زیباتر می شود
نمی دانند هرروز
بیشتر به تو
فکر می کنم …
زهرا طراوتی

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
  • عالی 
  • ضعیف 
  • متوسط 


بستن