برای ورود به بخش "عاشقانه ها" اینجا رو بزنید


status tikedar

کیا پشتم بودن

doshman

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

کار دنیا رو باش

donya

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • ضعیف 
 • متوسط 

گذر زمان

zaman

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

طرف گاو بود

tik1

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

عشق بچه بازی نیست

gh3

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

بهت نیاز دارم

gh2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • عالی 
 • متوسط 
 • ضعیف 

میام سر خاکت

t2

نظرتون در مورد این مطلب چیه؟
 • ضعیف 
 • متوسط 
 • عالی 


بستن